Co zrobić żeby roszczenia nie uległy przedawnieniu

Bieg przedawnienia przerywają następujące działania wierzyciela:

1) wniesienie pozwu;

2) złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem;

3) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje.

Wyróżnia się dwie postaci uznania prowadzącego do przerwania biegu przedawnienia:

- uznanie właściwe będące umową, w której dłużnik stanowczo oświadcza, że jego dług istnieje w określonej wysokości

- uznanie niewłaściwe będące oświadczeniem dłużnika, które nie wprost lecz pośrednio wskazuje na istnienie długu, np. prośba o rozłożenie płatności na raty, o przedłużenie terminu spłaty długu.

Jakie sprawy obsługujemy