Ostatnie
wpisy

Odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych podczas porodu

Już na samym początku rozważanego zagadnienia należy wskazać, że szkody spowodowane podczas porodu stanowią istotny problem w ramach wszystkich rodzajów szkód o charakterze medycznym i w porównaniu Polski z pozostałymi krajami europejskimi stanowią wciąż duży odsetek.

Pozostawienie obcych ciał w przestrzeni pola operacyjnego

W pierwszej kolejności należy podnieść, że zagadnienie pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym w postaci chust, gazików, narzędzi medycznych i tamponów należy oceniać i postrzegać jako domniemanie niedbalstwa ze strony lekarza w rozumieniu art. 231 k.p.c. Trafnym jest przyjęcie dowodu prima facie, sprowadzającego się do uznania, że dopuszczenie się niedbalstwa ze strony pozwanego lekarza należy odnosić do konkretnego stanu faktycznego określonego przypadku natomiast wykazanie aktywności w kwestii wskazania i uzasadnienia przeciwdowodu obciąża konkretnego lekarza.

Wina lekarza w kontekście błędu w sztuce lekarskiej

W pierwszej kolejności należy wskazać, że odpowiedzialność lekarza ogranicza się do przypadku stwierdzenia winy, natomiast nie ponosi takiej odpowiedzialności w sytuacji braku rezultatu a także za istnienie ryzyka w procesie leczenia pacjenta jeśli ów udzielił świadomej zgody na przeprowadzenie leczenia mimo tego, że lekarz dołożył wszelkich wysiłków, aby rezultat osiągnąć. Do wystąpienia winy dochodzi, kiedy wobec lekarza można sformułować zarzut tak obiektywnej jak i subiektywnej nieprawidłowości w postępowaniu.

Nieuzasadnione zabiegi medyczne

W pierwszej kolejności należy podnieść, że przeprowadzenie przez lekarza przez pomyłkę zabiegu medycznego w oparciu o błędnie postawioną diagnozę przesądza o uznaniu w tym względzie winy lekarza z uwagi na przesłankę już nie tylko nie zachowania należytej staranności a rażącego niedbalstwa. Ponadto w sytuacji, w której lekarz wypełniłby podczas badania pacjenta przesłankę działania z należytą starannością bądź zweryfikował jego tożsamość należy założyć, że do żadnej tragicznej w skutkach sytuacji by nie doszło.