Ostatnie
wpisy

Związek przyczynowy w kontekście błędu medycznego

W pierwszej kolejności należy wskazać, że kwestia wykazania istnienia związku przyczynowego wynikającego z zachowania sprawcy określonej szkody a wystąpieniem tejże szkody stanowi niezbędną przesłankę stwierdzenia powstania odpowiedzialności. Zgodnie z treścią art. 361 k.c. należy szczególnie podkreślić, że zakres odpowiedzialności osoby obciążonej odpowiedzialnością odszkodowawczą obejmuje wyłącznie tzw. normalne skutki działania bądź zaniechania stanowiące podstawę powstania danej szkody. Wskazana wyżej zależność określana jest zwykle jako adekwatny związek przyczynowy, który przyjął się powszechnie w kulturze prawa Europy kontynentalnej.

Odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych podczas porodu

Już na samym początku rozważanego zagadnienia należy wskazać, że szkody spowodowane podczas porodu stanowią istotny problem w ramach wszystkich rodzajów szkód o charakterze medycznym i w porównaniu Polski z pozostałymi krajami europejskimi stanowią wciąż duży odsetek.

Pozostawienie obcych ciał w przestrzeni pola operacyjnego

W pierwszej kolejności należy podnieść, że zagadnienie pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym w postaci chust, gazików, narzędzi medycznych i tamponów należy oceniać i postrzegać jako domniemanie niedbalstwa ze strony lekarza w rozumieniu art. 231 k.p.c. Trafnym jest przyjęcie dowodu prima facie, sprowadzającego się do uznania, że dopuszczenie się niedbalstwa ze strony pozwanego lekarza należy odnosić do konkretnego stanu faktycznego określonego przypadku natomiast wykazanie aktywności w kwestii wskazania i uzasadnienia przeciwdowodu obciąża konkretnego lekarza.

Wina lekarza w kontekście błędu w sztuce lekarskiej

W pierwszej kolejności należy wskazać, że odpowiedzialność lekarza ogranicza się do przypadku stwierdzenia winy, natomiast nie ponosi takiej odpowiedzialności w sytuacji braku rezultatu a także za istnienie ryzyka w procesie leczenia pacjenta jeśli ów udzielił świadomej zgody na przeprowadzenie leczenia mimo tego, że lekarz dołożył wszelkich wysiłków, aby rezultat osiągnąć. Do wystąpienia winy dochodzi, kiedy wobec lekarza można sformułować zarzut tak obiektywnej jak i subiektywnej nieprawidłowości w postępowaniu.