Procedura

W przypadku, gdy poszkodowany pacjent lub jego rodzina przekonani są, iż pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć nastąpiły w wyniku błędu medycznego, powinni niezwłocznie podjąć szereg czynności służących przygotowaniu sprawy:

  1. Przed zgłoszeniem roszczeń należy złożyć WNIOSEK o wydanie pełnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej z placówki medycznej, z działaniem której wiązane są negatywne skutki.
  2. Poszkodowany powinien skontaktować się z profesjonalistą z dziedziny odszkodowań, który zgłosi do placówki odpowiednie roszczenia i uzyska informację o posiadanej przez nią polisie ubezpieczenia OC. Jeśli polisa tak istnieje – szkodę należy zgłosić odpowiedniemu ubezpieczycielowi. 
  3. W razie odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez placówkę medyczną i ubezpieczyciela, należy niezwłocznie wnieść powództwo cywilne. W przypadku, gdy strona powodowa nie dysponuje środkami na opłacenie pozwu, ma szanse uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych.
  4. Wbrew rozpowszechnionej opinii, strategicznym błędem jest natychmiastowe składanie w odpowiedniej jednostce prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przez personel medyczny przestępstwa. Kwestię tę dobrze skonsultować z prawnikiem – fakt prowadzenia przez prokuraturę postępowania karnego, powodować bowiem może wzrost ryzyka stronniczości biegłych sądowych.
  5. Zasadniczo odradzamy naszym klientom dochodzenia roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o błędach medycznych. Zaledwie niewielki odsetek spraw zostaje przez komisje rozpatrzony pozytywnie, zaś górna granica możliwego do uzyskania tą drogą odszkodowania często okazuje się niewystarczająca dla zrekompensowania powstałej szkody, zwłaszcza przy błędach medycznych w wyniku których doszło do poważnych następstw. Ponadto w przedstawionym trybie nie ma możliwości dochodzenia roszczeń rentowych.

Jakie sprawy obsługujemy