Rodzaje roszczeń w przypadku szkody na osobie - szkoda materialna

SZKODA MATERIALNA

DOCHODZONE ŚWIADCZENIE – ODSZKODOWANIE

Art. 444 Kodeksu Cywilnego

1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Szkoda na osobie.

Szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. Mogą one przybrać postać szkody majątkowej lub niemajątkowej – krzywdy (inaczej niż w przypadku szkody na mieniu, ograniczonej tylko do szkód o charakterze majątkowym). Omawiany przepis reguluje sposób naprawienia szkody na osobie, wyrządzonej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Szkoda na osobie, jak sama nazwa wskazuje, związana jest z człowiekiem, także jeszcze nienarodzonym (zob. art. 4461 k.c.). Samo wystąpienie szkody na osobie nie stanowi jednak bezpośredniego uszczerbku w składnikach majątkowych poszkodowanego. Mamy tu do czynienia z pośrednim wpływem na jego prawa majątkowe, np. poprzez zwiększenie wydatków związanych z leczeniem bądź utratę dochodu w związku z niezdolnością do pracy. 

Zakres stosowania przepisu.

Przepisy o szkodzie na osobie znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza opiera się na podstawie deliktowej, nie zaś kontraktowej.

Uszkodzenie ciała.

Uszkodzeniem ciała w rozumieniu omawianego przepisu jest naruszenie integralności fizycznej człowieka, przy czym naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej powłoki cielesnej, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych. Rozstrój zdrowia polega na zakłóceniu funkcjonowania organizmu ludzkiego, bez widocznego uszkodzenia poszczególnych organów (np. nerwica, choroba psychiczna, obniżenie sprawności intelektualnej). Zaznaczyć należy, iż to samo zdarzenie wywołać może zarówno uszkodzenie ciała, jak i rozstrój zdrowia, i z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia.

RODZAJE ROSZCZEŃ:

Zwrot kosztów leczenia – podstawa prawna art. 444 § 1

Koszty leczenia obejmują:

  • - leki i materiały opatrunkowe,
  • - wizyty lekarskie oraz rehabilitację (poza zabiegami refundowanymi przez NFZ),
  • - dojazdy związane z powyższym,
  • - specjalnie zaordynowaną dietę,
  • - sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, np. kołnierze ortopedyczne, protezy, kule, wózek inwalidzki itp

Renta – podstawa prawna art. 444 § 2

Żądanie renty uzasadnione jest w trzech sytuacjach:

a) w związku z całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej,

b) w sytuacji zwiększenia się potrzeb, np. przy konieczności stałego przyjmowania leków,

c) zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, np. przez utratę możliwości kontynuowania kariery sportowej wskutek doznanego urazu.

Czas na jaki przyznawane jest prawo do renty nie musi być z góry określony. Nie jest ono również uzależnione od wykazania, że poszkodowany efektywnie rozporządza przyznanymi  sumami pieniężnymi.

Nie stanowi koniecznej przesłanki przyznania prawa do renty ustalenie określonego stopnia niepełnosprawności. Decyduje faktyczne ograniczenie możliwości wykonywania działalności zarobkowej przez Poszkodowanego ze względu na odniesioną szkodę.

Jakie sprawy obsługujemy